[Hase Tsubura] Hatsutori Oku-sama no Shiri Shojo Taiken Comics